Мормон кітабы арќылы жауап берілген 23 сұраќ

1. Ќұдай сөзі Інжілде түгелімен ќамтылѓан ба? (2 Нефи 29)

2. Иоанн жылнамасында (10:16) жазылѓанындай, Иисус сілтеме жасайтын "басќа жамаѓат" санатына кімдер жатады ? (3 Нефи 15:13-24).

3. Мормон кітабыныњ аќиќаттыѓына адам баласы ќалай көз жеткізе алады? (Moрони 10:3-5)

4. Илану ниеті берік нанымѓа ќалайша айналады? (Алма 32)

5. Адам өмірініњ маќсат-мұраты неде? (2 Нефи 2:25)

6. Ќұдай ќалайша ізгі әрі ќайырымды болады? (Алма 42)

7. Өлім сәтінде біздіњ жанымыз ќандай ахуалѓа тап болады? (Алма 40:11-14)

8. Адам баласы өз басына тән әлсіздікті ќайткенде күш-ќайратќа айналдыра алады? (Эфир12:27)

9. Вифлеемде Иисус Христос туѓан сәтте Америка ќұрлыѓында ќандай оќиѓалар орын алды? (3 Нефи1:15-21)

10. Ќұтќарушымыз Әл-Ќұддыста (Иерусалим) ашамайѓа тањылѓан сәтте Америка ќұрлыѓында ќандай оќиѓалар орын алды? (3 Нефи 8:5-23).

11. "Әкемізге" ѓибадат жасау барысында не нәрсеге куәлік беруге тиіспіз? (2Нефи 31:10-14)

12. Иисус Христос неліктен ѓибадат жасаѓан? (2 Нефи 31:4-9)
13. Иисус Христостыњ ізгі Інжілі дегеніміз не? Ќұтќарушыныњ өзі мұны ќалай түсіндірген? (3 Нефи 27:13-21)

14. Иисус Христостыњ күнадан арылуы неліктен ќажет болды? (2 Нефи 9:4-14,
Алма 34:8-17)

15. Ер азамат өз ќалауы мен ќимыл-әрекеті үшін ќаншалыќты көлемде есеп беруге міндетті? (2 Нефи 9:25-27, 2 Нефи 2:27, Хелеман 14:30-31)

16. Жас балалар үшін опыќ жеу және ќұдайѓа ќұлшылыќ ету ќажет пе? (Морони 8:1-24).

17. Әміршіміз ізгілікті күнаћарлыќтан үнемі ќорѓай ала ма?
(Алма 60:12-13)

18. Біздіњ эрамызѓа дейінгі 600- жылы өмір сүрген қасиетті әулие біздіњ бүгінгімізді ќалайша сипаттаѓан? (2 Нефи 28)

19. Біз осы туралы ќалайша мінажат етуіміз керек? (Алма 34:17-28).

20. Опыќ жеп күнадан арылуды кешіктіруге болмайтындыѓымыздыњ сыры неде ? (Алма 34:30-41)

21. Ќайта тірілу сәтінде денеміз ќандай күйге ұшырамақ? (Алма 40:23])

22. Біз сыпайылыќ арќылы саќталып келеміз бе немесе ењбек арќылы аман келе жатырмыз ба, әлде осылардыњ екеуі нәтижесінде аман саќталамыз ба? (2 Нефи 25:23)

23. Әлемде бір-біріне ќарама-ќайшы дауыстар саныныњ көптігі соншама: осындай жаѓдайда адам жаќсылыќ пен жамандыќќа ќалайша баѓа бермек? (Морони 10:3-5)

 

Аќиќат дінніњ 17 түйіні

1. Христос - дін негізін ќалаушы (Ефезиан 4:11-14)

2. Аќиќат дін Иисус Христос есімін ардаќтайды (Ефезиан 5:23)

3. Аќиќат дін апостолдар (жақтаушылар) мен пайѓамбарларѓа негізделуі тиіс (Ефезиан 2:19-20)

4. Аќиќат дін Иисус Христос шіркеуі тәрізді ұйымдасуы тиіс (Ефезиан 4:11-14)

5. Аќиќат дін ќасиетті өкілеттік талап етуі тиіс (Еврейлер 4:4-10)

6. Аќиќат дінніњ аќы төленбейтін дінбасылары болуы тиіс (Актілер 20:33-34; Иоанн
10:11-13)

7. Аќиќат дінге шоќындыру рәсімі суѓа шомылу арќылы жүргізілуі тиіс (Мэтью 3:13-16)

8. Аќиќат дін Ќасиетті Рухтыњ сыйын алаќанѓа салуы керек (Актілер 8:14-17)

9. Аќиќат дін рухани сауыѓуды жүзеге асырады (Марк 3:14-15)

10. Аќиќат дін Ќұдай мен Иисусты аныќ жеке тұлѓалар ретінде танытып оќытады (Иоанн 17:11; 20:17)

11. Аќиќат дін Ќұдай мен Иисустыњ ет пен сүйектен жаралѓан денесі бар деп оќытуы тиіс (Люк 23:36-39; Әрекеттер1:9-11; Еврейлер 1:1-3)

12. Лауазымды тұлѓалар Ќұдай тарапынан таѓайындалуы тиіс (Еврейлер 4:4; Нәтиже 28:1;40:13-16)

13. Аќиќат дін Ќұдай сырын ашуды талап етуі тиіс (Амос 3:7)

14. Аќиќат дін миссионерлік маќсаттаѓы дін болуы тиіс (Мэтью 28:19-20)

15. Аќиќат дін ќайта ќұрылѓан дін болуы тиіс (Әрекеттер 3:19-20)

16. Аќиќат дін өлгендерге аза жасауы тиіс (1 Коринф 15:16&29)

17. "Бұларды жемісіне ќарап таныѓан жөн." (Мэтью 7:20)

 

Уаѓызшы Жозеф Смиттіњ әртүрлі сұраќтарѓа берген жауаптары

Киртландтан Миссуриге дейінгі соңғы сапарымда мен, ересектер журналында жазылѓанындай, бірќатар жиі ќойылатын сұраќтарѓа төмендегіше жауап бердім:

1. "Сіз Інжілге сенесіз бе?"

- Егер біз өзімізді әрекет жасаушы деп танысақ, онда біз біркүндік діни секталардыњ ешќайсысы үшін әрекет жасамайтын аспан астындаѓы бірден-бір пенделер болып табыламыз.

2. "Сіздердіњ басќа секталардан айырмашылыќтарыњыз неде?"

- Біздіњ Інжілге сенуімізде және барлыќ секталардыњ Інжілге берген түсніктемелеріне және олардыњ діни көзќарастарына сенуімізде.

3. "Әркімге болар бір зауалдыњ" мормондарѓа ќатысы бар ма?"

- Әрине, әсіресе жасаѓан күнасы үшін опыќ жемесе немесе әділетсіз әрекетке үйір болса, олардыњ едәуір бөлігі мұндай зауалѓа ұшырары аныќ.

4. "Сіз Мормон кітабын ќалай және ќай жерден алдыњыз ?"

- Манчестер шоќысында, Онтариода, Нью-Йоркте Морони саќтаѓан, тірліктен өшті делініп барып ќайта көтерілген таќталар туралы маѓлұмат ќолыма тиді , сол арќылы мен олардыњ ќайда екенін біліп, тауып алуыма баѓыт сілтенді. Мен оларды Urim және Thummim-дермен қоса тауып алдым, әрі осылардыњ көмегімен таќталардаѓы жазбаларды аударып шыќтым; Мормон кітабы осылайша дүниеге қайта оралды.


5. "Сіз Жозеф Смит тәрізді жас адамныњ әулиелігіне сенесіз бе?"

- Ия, Иисус куәлігін мойындайтын басќалар тәрізді, мен де бұѓан сенемін. Иисус куәлігін оныњ көріпкелдік рухы бейнелейді. (Сыр ашу 19:10).

6. " Мормондар жалпы маѓынадаѓы заттарды меншіктенуге илана ма?"

- Жоќ.

7. " Мормондар көп әйел алуѓа мүдделі ме?"

- Олай деп кесіп айтуѓа келмейді. Егер мормонныњ өмірлік әріптесі өлген жаѓдайда оныњ ќайтадан некеге отыруына ќұќы бар. Алайда біз, өкінішке ќарай арамызда кездесіп ќалатын мынадай жаѓдайдан ќатты саќтанамыз: жұбайы өлгеннен кейін бес-алты аптадан соњ, немесе екі-үш айдан соњ ќайтадан некеге отыру ұят. Біз өлгендердіњ аруаѓы разы болуын қалаймыз, олардыњ артында ќалѓан дос-жарандары мен балаларыныњ сезімін ќұрметтеуді ќалаймыз.


8. "Олар (Мормондар) өлімнен жоғары көтеріле ала ма?"

- Жоқ, олар қазір өмір сүріп отырған барлық басқа адамдар немесе әркімдер тәрізді, мұндай бола алмайды. Алайда Құдай құрал ретінде ер-азамат арқылы өлімнен жоғары көтерілуі мүмкін.

9. "Жозеф Смит өзінің уағыздаушы миссиясына қандай мағына береді?"

- Оның өзіне Құдай берген мағына мынада Оның бізге байланысты даналығы тамаша ойларға жетелейді, себебі Ол ғаламды өз жоспарына сәйкес таразылауға кәміл дәрежеде қабілетті.


10. " Жозеф Смит ақша табуға неліктен қызықпайды?"

- Ия, бұл қызмет ол үшін ешқашан пайдалы болған емес, себебі ол осы үшін айына небәрі 14 доллар ақы алады.


11. " Жозеф Смит өз әйелін ұрлап алған жоқ па?"

- Оны әйелдің өзінен сұраңдар, ол әзір өзі үшін өзі толық жауап бере алатын жаста.

12. "Осы дінге қосылған сәттен бастап адамдар өз ақшаларынан бастартқан жоқ па?"
- Жоқ, қайырымдылық есебінде шіркеуге және тұрмысы кедей адамдарды қолдау үшін жұмсаған шығындарды есептемегенде, ешкім де өз ақшаларынан бастартқан емес.

13. "Мормондар өздерін азат етушілер деп санамай ма?"

- Жоқ, тек адамдарды дінбасылардың дүнияи тірлікке араласуынан және олардың қандай бір астыртын қитұрқы амалдарынан қорғау, Іблістің күш-зорлығынан құтқару әрекеттері азат етушілікке есептелмеген жағдайда, Мормондар өздерін азат етушілер санатына қоспайды.

14. "Олар үнділерді соғысуға қоздырған ба және тонаушылықпен айналысқан ба?"

- Жоқ, тарихты баяндаушылар мұның жалған екенін біледі, тек кезінде осындай пікірлер ағаттықпен таралып кеткен. Осы және осыған ұқсас баяндаулар кезінде кейбір діни қызметкерлер тарапынан қолпаштанған, біздің осы сұраққа жауап беруге жоламайтын себебіміздің негізі осында жатыр.


15. "Мормондар Жой Смит есіміне мінажат жасай ма?"

- Жоқ, бірақ ол өлген сәтте оған секталық дін қызметкерінің тарапынан әлдебір мінажат арқылы баға берілуі мүмкін.


16. "Егер Мормон доктринасы ақиқат болса, онда Апостолдар (жақтаушылар) күнінен бері өлгендердің барлығы бірдей неге олардың қатарына қосылмайды?"

- Інжілдік уағызды тыңдау мүмкіндігі болмағандардың барлығы және өмірі еттен жаралған еркек арқылы басқарылатындар алдағы уақытта қиямет-қайым алдындағы таразылауға жетпес бұрын қасиетті уағызға құлақ салуы тиіс.


17. "Жой Смит өзін Иисус Христостың санатына қоспай ма?"

- Жоқ, бірақ басқа да әулие-әнбиелер тәрізді Оның бауырларының санатына қосылуы мүмкін: : Matt. 12:49-50 "Және ол өзінің ізбасарларына қаратылып төрт тараптан керіліп таңылған сәтінде былай деді: Қараңыздар, аяулы анашым мен бауырларым; кім де-кім болса да, мейлі ол менің аға-інім, қарындасым және анам болсын, менің аспандағы Әкемнің еркіне бағынады "


18. "Бүгінгі таңда Тәурат кітабындағы құпияларды ашуға рұқсат етілген нәрселердің барлығын да жария ету Сізге сеніп тапсырылған ба?"

- Бізге сеніп тапсырылмайтындай бірдеңе қалды деуге бола ма? Егер қалған болса, онда ия дейміз, ал егер жоқ болса, онда оны іздеп таба алмаймыз.

19. "Тәуратта толық канон (заңнама) жоқ па?"

- Егер жоқ болса, онда ол кітаптың басты кемшілігі, немесе мұны тағы да сөз ету керек.

20. "Сіздің дініңіздің негізгі қағидалары қандай?"

- Біздің дініміздің негізгі қағидалары Апостолдарға (жақтаушылар) және пайғамбарларға сену, Иисус Христостың өлгенін және жерленгенін, үш күннен кейін қайта тірілгенін, аспанға көтерілгенін айғақтау және біздің дінімізге қатысты басқа да нәрселерді куәландыру болып табылады. Бірақ біз осыған байланысты Қасиетті Рухтың сыйына, күрестің күшіне, Құдайдың еркіне сәйкес рухани сыйға ризашылық жасауға, Израильдағы шаңырақты қайта тіктеуге және иланымның соңғы салтанатына сенеміз.


Мен жоғарыдағы жауаптарды өзім үшін сақтау мақсатында жарияладым және мыңдаған рет қайталаудан ешқашан шаршаған емеспін (8 мамыр, 1838.)


Діннің доктриналық тарихы 3:28-30.