1. Sa faatulagaina e Keriso the Ekalesia. (Efeso 4:11-14)
2. O le Ekalesia moni e faaigoa ile suafa o Iesu Keriso. (Efeso 5:23)
3. O le Ekalesia moni e tatau ona faavae i Aposetolo ma Perofeta. (Efeso 2:19-20)
4. O le Ekalesia moni e tatau ona tutusa le faatulagaga ma le Ekalesia a Keriso. (Efeso 4:11-14)
5. O le Ekalesia moni e tatau ona iai le pule paia. (Eperu 4:4-10)
6. O le Ekalesia moni e le tatau ona totogi(tupe) faifeau. (Galuega 20:33-34; Ioane 10:11-13)
7. O le Ekalesia moni e tatau ona faatofu le papatisoga. (Mataio 3:13-16)
8. O le Ekalesia moni e tatau ona tuuina atu le meaalofa ole agaga paia ile faaee atu o lima. (Galuega 8:14-17)
9. O le Ekalesia moni e tatau ona faia faamanuiaga paia. (Mareko 3:14-15)
10. O le Ekalesia moni e tatau ona aoao atu ole Atua le Tama ma Iesu Keriso e tino mavaevae i laua. (Ioane 17:11; 20:17)
11. O le Ekalesia moni e tatau ona aoao atu ole Atua le Tama ma Iesu Keriso e fai tino o aano ma ivi. (Luka 23:36-39; Galuega 1:9-11; Eperu 1:1-3)
12. O faifeau poo auauna e tatau ona valaauina e le Atua. (Eperu 4:4; Esoto 28:1; 40:13-16)
13. O le Ekalesia moni e tatau ona maua faaaliga mai le Atua. (Amosa 3:7)
14. O le Ekalesia moni e tatau ona iai faifeau talai. (Mataio 28:19-20)
15. O le Ekalesia moni e tatau ona toe fuataiina. (Galuega 3:19-20)
16. O le Ekalesia moni e tatau ona faia papatisoga mo e ua maliliu. (1 Koronito 15:16&29)
17. "tou te iloa ai i latou i o latou fua." (Mataio 7:20)